Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης
Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Ομίλου

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κ.Ο.Ε.Δ.)
φ/δι Πέτρου Πασιαρδή
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 12794, 2252 Λατσιά, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: +357-22411972
Τηλεομοιότυπο: +357-22411971
Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.pashiardis@ouc.ac.cy Ιστοσελίδα: www.koed.org.cy

Επικοινωνία με Εκδοτική Ομάδα

Μαρία Γεωργίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: m.georgiou@koed.org.cy

Δίδεται επιχορήγηση μέχρι €2000 σε ομάδα ερευνητών, δύο εκ των οποίων πρέπει να είναι μέλη του Κ.Ο.Ε.Δ., με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, για εκπόνηση ερευνών σχετικών με την Εκπαιδευτική Διοίκηση.

Εντός τριών μηνών από την προκήρυξη των επιχορηγήσεων, οι αιτητές υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο ειδικό έντυπο που ακολουθεί στο τέλος της σελίδας.

Διαδικασία υποβολής αίτησης και κριτήρια επιλογής:

Οι προτάσεις αξιολογούνται από ειδική τριμελή επιτροπή που ορίζει το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε.Δ. και στην οποία συμμετέχει ένα τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ. Της Επιτροπής προεδρεύει μέλος του Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε.Δ.

Η Επιτροπή υποβάλλει τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις της προς το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε.Δ., το οποίο έχει τον τελικό λόγο. Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (σε παρένθεση η βαρύτητα κάθε κριτηρίου):

i. Πρωτοτυπία (20%)
ii. Σημασία της πρότασης για την εκπαιδευτική πολιτική (20%)
iii. Μεθοδολογική αρτιότητα (25%)
iv. Πληρότητα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης (20%)
v. Εμπειρία των ερευνητών σε παρόμοιες έρευνες (15%).

Το ύψος και ο αριθμός των επιχορηγήσεων ποικίλλει ανάλογα με το διαθέσιμο κονδύλι, τις προτεραιότητες του Ομίλου και τον αριθμό των προτάσεων που υποβάλλονται. Το εγκεκριμένο ποσό θα δίνεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη με την υπογραφή του συμφωνητικού εγγράφου και η δεύτερη με την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας, νοουμένου ότι θα έχουν εκπληρωθεί όλες οι άλλες συμβατικές υποχρεώσεις του ερευνητή.

Όσοι τύχουν επιχορήγησης από τον Κ.Ο.Ε.Δ. δεσμεύονται με έγγραφη συμφωνία ότι: (α) στο τέλος κάθε έτους θα ενημερώνουν γραπτώς (μέχρι 1 σελίδα) το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ο.Ε.Δ. για την πρόοδο της εργασίας τους μέχρι την πλήρη αποπεράτωσή της και (β) θα αναφέρουν σε κάθε περίπτωση (παρουσίαση ερευνητικής εργασίας σε συνέδριο, δημοσίευση ολόκληρης ή μέρους της ερευνητικής εργασίας) ότι η εργασία έτυχε επιχορήγησης από τον Κ.Ο.Ε.Δ. Επίσης, δεσμεύονται να αποστείλουν για δημοσίευση στο Δελτίο του Κ.Ο.Ε.Δ. περίληψη της εργασίας στα ελληνικά, τουλάχιστον 2000 λέξεων.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα φαίνονται στα πιο κάτω συνημμένα κείμενα:

Επιχορηγήσεις 2016
Επιχορηγήσεις 2014
Επιχορηγήσεις 2012
Επιχορηγήσεις 2011
Επιχορηγήσεις 2010
Επιχορηγήσεις 2008
Επιχορηγήσεις 2007

 

Έντυπο ΚΟΕΔ για Ερευνητική Δραστηριότητα