Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης
Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικού Διοίκησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Ομίλου

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κ.Ο.Ε.Δ.)
φ/δι Πέτρου Πασιαρδή
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 12794, 2252 Λατσιά, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: +357-22411972
Τηλεομοιότυπο: +357-22411971
Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.pashiardis@ouc.ac.cy Ιστοσελίδα: www.koed.org.cy

Επικοινωνία με Εκδοτική Ομάδα

Μαρία Γεωργίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: m.georgiou@koed.org.cy

Δίδεται επιχορήγηση μέχρι €600 σε μέλος του Κ.Ο.Ε.Δ., το οποίο επιθυμεί να  συμμετάσχει με παρουσίαση ερευνητικής ή άλλης εργασίας σε συνέδριο στο εξωτερικό.

Διαδικασία υποβολής αίτησης και κριτήρια επιλογής:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστέλλουν τρεις φορές το χρόνο (Ιανουάριο, Μάιο, Σεπτέμβριο) προς το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε.Δ. επιστολή, με την οποία υποβάλλουν το σχετικό αίτημα.

Η επιστολή πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία για την εγγραφή των ενδιαφερομένων και την καταβολή του σχετικού δικαιώματος ή επιστολή πρόσκλησης από τους διοργανωτές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση του αιτήματος είναι η υποβολή περίληψης για την ερευνητική εργασία, όπως έχει υποβληθεί στους διοργανωτές του συνεδρίου.

Τα αιτήματα εξετάζονται από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε.Δ., με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
i. Πρωτοτυπία και συμβολή στην ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής Διοίκησης.
ii. Επιστημονικότητα της εργασίας.
iii. Σπουδαιότητα συνεδρίου.

Όσοι τύχουν επιχορήγησης από τον Κ.Ο.Ε.Δ. δεσμεύονται με έγγραφη συμφωνία ότι θα αναφέρουν κατά την παρουσίαση της ερευνητικής τους εργασίας ότι η συμμετοχή στο συνέδριο έτυχε επιχορήγησης από τον Κ.Ο.Ε.Δ. Επίσης, δεσμεύονται να αποστείλουν για δημοσίευση στο Δελτίο του Κ.Ο.Ε.Δ. περίληψη της εργασίας τους στα ελληνικά, τουλάχιστον 1500 λέξεων. Ο αιτητής θα λαμβάνει την επιχορήγηση μόνο όταν υποβάλει την περίληψη της εργασίας του στον Όμιλο.

Το ύψος των επιχορηγήσεων ποικίλλει ανάλογα με το διαθέσιμο κονδύλι και τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβάλλονται, καθώς και τη χώρα διεξαγωγής του συνεδρίου. Μέχρι σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ενέκρινε την παραχώρηση των ποσών που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα σε αριθμό μελών του, με σκοπό την παρουσίαση ερευνητικών ή άλλων εργασιών τους σε συνέδρια στο εξωτερικό:

Έτος

Ποσό (€)

Αρ. Μελών

2015

600,00

1

2014

2000,00

4

2013

3120,00

4

2012

600,00

1

2011

2.550,00      

3

2010

2.550,00      

3

2009

850,00      

1

2008

4.250,00      

5

2007

854,30      

1